Korfbal Vereniging Rust Roest is in 1931 opgericht. En dit jaar bestaan we dan ook alweer 90 jaar. Rust Roest is één van de grootste korfbalvereniging van het zuiden. Momenteel zijn er ongeveer 260 korfballers binnen onze vereniging actief. We spelen onze thuiswedstrijden op zaterdag op het sportcomplex aan de Rijstenweg te Eindhoven, waar ook onze kantine is gevestigd.

Bij onze vereniging kan je kortballen op verschillende niveaus. Wist je dat korfbal de enige sport ter wereld is waarbij mannen en vrouwen bij elkaar in hetzelfde team spelen? We spelen twee competities in één seizoen, zowel binnen in de zal als buiten op het gras. En onze sport is ook een tactische en technische sport. Dat alles bij elkaar maakt korfbal de leukste en uitdagendste teamsport die er is.

Bij Rust Roest kan je een leven lang sporten. Zo leren de allerkleinsten (3 tot 6 jaar) op spelenderwijs bij de kangoeroes te korfballen en kan er bij Rust Roest vanaf 6 jaar op elke leeftijd wedstrijden gespeeld worden. Ook kan je bij ons deelnemen aan Kombifit, waarbij steeds weer verschillende sportvormen worden beoefend.3

Onze vereniging wordt gekenmerkt door een goede organisatie, veel vrijwilligers en een gezellige sfeer. Naast het korfbal (onze hoofdactiviteit) kennen we ook een scala aan nevenactiviteiten. Hierbij kan je denk aan:

 • jeugdavonden
 • jeu de boules
 • zomerkampen
 • sport- en spelavonden
 • vlooienmarkt

Kortom wij zijn niet alleen een vereniging waar veel gesport wordt, want ook de sociale activiteiten vinden we belangrijk. Dat onze leden zich thuis voelen binnen onze vereniging blijkt wel uit het grote aantal leden dat inmiddels 25 jaar of langer lid is.

Clublied

Mijn leven is mijn club
en die club die heet Rust Roest
 gevestigd in Eindhoven
Wij zijn kampioen
er was niets aan de doen
wij gaven een reuze partij

 Refrein:
Rust Roest dat is en blijft mijn club
hoe het ook verder gaat
Wij geven het vast niet op
ook al krijgen we op ons kop
daar malen we toch niet om !

We speelden heel erg vlot
en gaven een goed schot
met prachtig samenspel
Wij maakten goal op goal
en dat bleef ons parool
zodat we de sterkste konden slaan

 Refrein: Rust Roest dat is en blijft mijn club……….

Ons clubje is maar klein
toch gaat het meestal fijn
promotie telkens weer
Straks in de hoogste klas
geen cent meer in de kas
en krijgen we jas op jas

Refrein :Rust Roest dat is en blijft mijn club……….

Ereleden

Rust Roest kent ereleden en leden van verdienste.

Ere Voorzitter
Meindert Vroegh (†)

Ere Lid
A.W. Luyk (†)

Leden van Verdienste
Evert Beishuizen (†)
Huub Dost (†)
W. Elshout (†)

J. Poorta (†)
Gezinus & Joke Dekker
Berend Poldervaart (†)  
Lydie Poldervaart
Roel van Rossum (†)
Henk Versteeg
Wim Slot
Hero Smit
Piet van Prooijen
Rob Bijl
Nel Hendriks-Poorta
Ben Demilt
Hans Luyk
Anita Derks
Annelies Jonkman – Coenen

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Christelijke Korfbalvereniging “Rust Roest”, in dit reglement genoemd de vereniging.
 2. De kleuren van de vereniging zijn oranje-zwart.

Leden

Artikel 2

De leden van de vereniging, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de statuten, worden onderverdeeld in:

 1. competitie-leden
 2. overige leden

Artikel 3

Competitie-leden zijn ingedeeld in de categorieën: senioren, junioren, aspiranten en pupillen.

Artikel 4

 1. Seniorleden zijn zij die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 19 jaar hebben bereikt;
 2. Juniorleden zijn zij die in een leeftijd van 15 tot en met 18 jaar op 1 januari van het verenigingsjaar, juniorleden worden automatisch juniorleden wanneer zij hiertoe de leeftijd hebben bereikt;
 3. Aspirant-leden zijn zij in een leeftijd van 11 tot en met 14 jaar op 1 januari van het verenigingsjaar, aspirant-leden worden automatisch juniorleden wanneer zij hiertoe de leeftijd hebben bereikt;
 4. Pupillen zijn zij in een leeftijd van 6 tot en met 10 jaar op 1 januari van het verenigingsjaar, pupillen worden automatisch aspirant-leden wanneer zij hiertoe de leeftijd hebben bereikt.

Artikel 5

 1. Trainingsleden, Kangoeroes, KombiFit-leden en G-korfballers zijn ingedeeld bij de groep overige leden.
 2. Minimum leeftijd om lid te worden van de Kangoeroes is 3 jaar.

Artikel 6

Ieder spelend lid verplicht zich niet gelijktijdig lid te zijn van een andere vereniging welke dezelfde sport beoefent. Uitzondering op deze regel is het lidmaatschap van een studentenkorfbalvereniging.

Artikel 7

Opzegging van het lidmaatschap wegens wanbetaling: Het bestuur kan een lid het lidmaatschap opzeggen wegens het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen aan de vereniging, nadat het betreffende lid schriftelijk in kennis is gesteld van het voornemen tot opzegging van het lidmaatschap en nadat de hierbij gestelde termijn van maximaal 4 weken, waarbinnen het aangeduide verschuldigde bedrag alsnog kan worden voldaan, is verstreken.

Bestuur

Artikel 8

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, er wordt gestreefd naar vijf leden. De verschillende bestuursfunctie zijn contactverantwoordelijk naar de diverse commissies. 
Voorzitter: Communicatie commissie, Jeu de Boules en externe contacten.
Secretaris: Leden, vrijwilligers en clubhuis.
Penningmeester: Financiële commissies.
Bestuurslid technische zaken: Technische commissies.
Algemeen lid: Ledenwerving en ledenbinding.
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 9

De taken van de voorzitter zijn:

 1. geeft leiding aan de vereniging en draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en verder alle andere nadere regelingen en bepalingen;
 2. leidt de vergaderingen en is de officiële woordvoerder van de vereniging;
 3. vertegenwoordigt de vereniging bij alle officiële gelegenheden, bij verhindering kan hij één of meer andere bestuursleden met deze vertegenwoordiging belasten; 
 4. treedt in overleg met de secretaris over de agenda van de vergaderingen;
 5. ondertekent mede alle officiële stukken de vereniging betreffende en kan alle andere stukken mede ondertekenen.
 6. brengt, namens het bestuur, op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) het jaarverslag;

Artikel 10

De taken van de secretaris zijn:

 1. belast zich namens het bestuur met alle correspondentie en alle andere werkzaamheden aan het secretariaat verbonden voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, houdt kopie aan alle officiële stukken en is tevens belast met de zorg voor het archief;
 2. stelt in overleg met de voorzitter voor de vergaderingen de agenda op;
 3. maakt de notulen van de vergaderingen;
 4. is verantwoordelijk voor het bijhouden van een ledenlijst waaruit de aard van ieder lid dient te blijken;
 5. is verantwoordelijk voor het bijhouden van een vrijwilligersoverzicht met daarin de functies en taakbeschrijvingen van deze functies.

Artikel 11

De taken van de penningmeester zijn:

 1. draagt zorg voor de inning van de contributie en andere bijdragen, zorgt verder voor het gehele financiële beheer van de vereniging; en is met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor de financiële middelen van de vereniging; 
 2. doet, namens het bestuur, op de JAV rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten; 
 3. brengt, namens het bestuur, op de JAV de begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 12

Het bestuur benoemt uit de bestuursleden een vicevoorzitter die de voorzitter kan vervangen indien noodzakelijk.

Artikel 13

 1. Bestuursvergaderingen, als bedoeld in artikel 16 van de statuten, worden tijdens de competitie minstens eenmaal per maand en verder naargelang de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden, belegd.
 2. Alle besluiten van de bestuursvergadering worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 14

 1. Commissies waarvan de werkzaamheden bij reglement worden geregeld zijn van blijvende aard.

Dit zijn de volgende commissies:

 1. Technische commissies, verantwoordelijk voor korfbaltechnisch beleid en uitvoering;
 2. Ledenwerving, verantwoordelijk voor werving van nieuwe leden voor de vereniging;
 3. Ledenbinding, verantwoordelijke voor behoud van leden middels het organiseren van niet-korfbal activiteiten;
 4. Clubhuis/accommodatie commissie, verantwoordelijk voor het beheer van het clubhuis;
 5. Communicatiecommissie, verantwoordelijk voor interne communicatie binnen de vereniging;
 6. Kascommissie, verantwoordelijk voor het controleren van het gevoerde financiële beleid.
 7. Het bestuur of de Algemene Vergadering (AV) kan bovendien commissies met bijzondere opdracht benoemen, die van blijvende of tijdelijke aard kunnen zijn.
 8. De commissies van tijdelijke aard zijn ontbonden wanneer hun taak is volbracht en verslag is gedaan aan het bestuur.
 9. Een commissie kan te allen tijde door het bestuur worden ontbonden, met uitzondering van het gestelde in artikel 18 lid 6 van de statuten.
 10. De voorzitter of een door het bestuur daartoe aan te wijzen bestuurslid heeft het recht een vergadering van een commissie bij te wonen.

Artikel 15

 1. De leden van een commissie van blijvende aard treden alleen op eigen verzoek af, tenzij sprake is van onvoldoende functioneren. Het bestuur kan dan met meerderheid van stemmen het betreffende commissielid van zijn/haar functie ontheffen.
 2. De leden van de kascommissie, als bedoeld in artikel 18 lid 5 van de statuten, worden jaarlijks gekozen of herbenoemd door de AV. De leden van de in artikel 14 lid 1 a tot en met e worden benoemd door het bestuur.
 3. Treedt tussentijds een lid van een commissie af, dan kan het bestuur voorzien in de opengevallen plaats.

Artikel 16

 1. De taak en werkwijze van de commissies genoemd in artikel 14 lid 1, worden nader geregeld in taakbeschrijvingen, welke geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de statuten en reglementen. Deze taakbeschrijvingen behoeven jaarlijks de goedkeuring van het bestuur. De taakbeschrijvingen worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

Stemmingen

Artikel 17

Indien er bij verkiezing of benoeming van personen sprake is van enkelvoudige kandidaatstelling worden de kandidaten geacht te zijn gekozen.

Clubhuis

Artikel 18

 1. De vereniging heeft een clubhuis welke is gevestigd bij het terrein waar de vereniging de thuiswedstrijden speelt.
 2. Het clubhuis is bedoeld voor de verenigingsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en bestemd voor alle leden. Het clubhuis is tevens beschikbaar voor activiteiten onder verantwoording van het KNKV.
 3. De benodigde vestigingspapieren en vergunningen staan op naam van de algemeen beheerder of zijn of haar plaatsvervanger.
 1. Het financieel beheer van het clubhuis wordt gecontroleerd door de kascommissie als bedoeld in artikel 18 lid 5 van de statuten.

Wedstrijdreglement

Artikel 19

 1. Er wordt deelgenomen aan de landelijke-, of afdelingscompetitie van het KNKV.
 2. Er wordt deelgenomen aan een competitie volgens het wedstrijdreglement van het KNKV.
 3. De Technische Commissie beslist op welk niveau aan wedstrijden of toernooien zal worden deelgenomen.

Artikel 20

 1. Indien een speler verhinderd is aan een wedstrijd deel te nemen moet hij minimaal een week voor die wedstrijd de trainer of teamvertegenwoordiger hiervan in kennis stellen, tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Bij het in gebreke blijven kan algehele schorsing volgen.

Artikel 21

 1. De leden die deelnemen aan een wedstrijd moeten zijn voorzien van een clubtenue. Oranje shirt, zwarte broek.
 2. De leden zijn verplicht tijdig doch tenminste één kwartier voor de aanvang van de wedstrijd in clubtenue aanwezig te zijn.

Artikel 22

 1. De leden zijn respectvol in hun omgang naar de eigen leden, tegenstanders en arbitrage.
 2. De leden zijn verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van materiaal en gebruikte materiaal ordelijk op de daarvoor bestemde plaats te bergen.

Straffen

Artikel 23

 1. Het bestuur is bevoegd om een lid ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen.
 2. Alle schorsingen die tijdens de JAV nog lopen vervallen op dat moment van rechtswege, tenzij de JAV de schorsing verlengt.
 3. Het bestuur en de Technische Commissie zijn bevoegd een competitie-lid dat zonder geldige reden en/of zonder voorafgaande kennisgeving verzuimt aan één of meer wedstrijden, waartoe hij is uitgenodigd, deel te nemen, voor het spelen van ten hoogste twee wedstrijden te schorsen.
 4. Voor opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap geldt hetgeen gesteld is in artikel 12, lid 1 onder c en d van de statuten.

Slotbepalingen

Artikel 24

1a. De vereniging heeft een website die beheerd wordt door de webmaster. De webmaster wordt door het bestuur aangesteld.
1b. Tevens wordt regelmatig vanuit de vereniging gecommuniceerd naar de leden via diverse media, zoals de website of email naar de leden.
2. Leden en donateurs dienen aan te geven welke communicatie zij persoonlijk wensen te ontvangen.

Artikel 25

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, als ook alle relevante bestuursbesluiten en is verplicht zich hieraan te houden.

Artikel 26

Iedere vrijwilliger is verplicht direct na aftreding, bedanken of opheffing van de functie alle in beheer gegeven eigendommen van de vereniging, in te leveren bij het bestuur.

Artikel 27

Bij verschil van mening over de opvattingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Van deze beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording af aan de AV.

(Laatstelijk gewijzigd op de Algemene Vergadering van 10 augustus 1982)

Naam en zetel

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Christelijke Korfbalvereniging “Rust Roest”, in deze statuten genoemd de vereniging.
Zij heeft volledige rechtsbevoegdheid.
2. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Eindhoven.

Artikel 3
De vereniging is opgericht op 11 april 1931.
Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Grondslag

Artikel 4
De grondslag van de vereniging is de Bijbel als Gods Woord en als enig richtsnoer van wat we te geloven en te doen hebben.

Doel en middelen

Artikel 5
1. Het doel der vereniging is het gelegenheid geven tot beoefening van de korfbalsport – met inbegrip van zaalkorfbal- aan hen die om principiële reden de sport niet op zondag beoefenen, alles in de ruimste zin des woords.
2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van de beroepskorfbalsport.
3. Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:

a. het geregeld houden van oefeningen;
b. het deelnemen aan wedstrijden;
c. het uitschrijven van uitwedstrijden;
d. alle andere geoorloofde haar ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Leden en donateurs

Artikel 6
De vereniging bestaat uit leden en donateurs.

Artikel 7
1a. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die instemmen met de artikelen 4 en 5 lid 1 van de statuten, en die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur.
1b. Zij zijn in register – bedoeld in artikel 8 lid 5 – opgenomen.
2. Personen die de korfbalsport als beroep uitoefenen kunnen geen lid zijn.
3. Op voordracht van het bestuur kan de Algemene Vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen, zulks met behoud van zijn volledige lidmaatschapsrechten.

Artikel 8
1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en aspirant leden.
2. Gewone leden zijn zij die op de 1e juli van het verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.
3. Aspirant leden zijn zij die op de 1e juli van het verenigingsjaar de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt.
4. Slechts gewone leden hebben stemrecht.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen en verdere van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen.

Artikel 9
Donateurs zijn zij die de vereniging door een jaarlijkse bijdrage steunen. Minimum bijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Verplichtingen der leden

Artikel 10
1. De leden zijn verplicht:

a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur of de Algemene Vergadering na te leven;
b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te schaden;
c. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien te aanvaarden en na te komen.

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering.
3. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van het KNKV. Het bestuur is bevoegd aan het KNKV alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.

Toelating der leden

Artikel 11
1. Om als lid te kunnen worden aangenomen moet men zich, met inachtneming van het gestelde in artikel 7 de leden 1 en 2, schriftelijk door middel van een bestaand formulier melden bij de secretaris.
2. Het bestuur heeft het recht om personen het lidmaatschap te weigeren. Het besluit hiertoe wordt ten spoedigste doch binnen veertien dagen schriftelijk met opgave van redenen aan betrokkenen bekend gemaakt.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 12
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijk opzegging van het lid.
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting, welke uitsluitend kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
5a. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5b. Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen – anders dan van geldelijke aard – zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 13
1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij worden daartoe in de categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing  van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage.

Bestuur

Artikel 14
1a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de Jaarlijkse Algemene Vergadering uit de gewone leden worden benoemd.
1b. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
1c. De Algemene Vergadering bepaalt uit hoeveel leden het bestuur bestaat.
2. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. Kandidaten gesteld door het bestuur moeten tenminste zes weken voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering in het cluborgaan vermeld worden. Kandidaten gesteld door vijf of meer leden moeten tenminste vier weken voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering aan de secretaris worden opgegeven, onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een benoeming zullen aanvaarden, dat zij meerderjarig zijn en lid van de vereniging. Alleen in het geval dat er minder kandidaten zijn gesteld dan er te vervullen vacatures zijn, kunnen alsnog staande de Jaarlijkse Algemene Vergadering leden kandidaat worden gesteld.

Artikel 15
1. Elk bestuurslid kan te alle tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de Algemene vergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreding, met dien verstande , dat de voorzitter en de secretaris nooit tegelijkertijd aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 16
1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris notulen op die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en inhoud van een besluit is niet beslissend.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven.

Artikel 17
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 14 lid 1a genoemde aantal komt blijft het bestuur bevoegd.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:

I onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen een het verrichten van investeringen, een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande;
IIa het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging – behoudens procuratie – in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee leden van het in artikel 14 lid 1b genoemd dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter. Personen aan wie krachtens volmacht vertegenwoordingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheden niet uit dan nadat tevoren door het bestuur een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling(en) is besloten.
7. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in het verenigingsregister dat wordt gehouden bij de in het tweede lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Jaarverslag en verantwoording

Artikel 18
1. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daarop volgende jaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogens toestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de Jaarlijkse Algemene Vergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp voor het daaropvolgende verenigingsjaar voor.
5. De Jaarlijkse Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

Algemene Vergaderingen

Artikel 19
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een Algemene Vergadering gehouden, welke de naam van Algemene Jaarlijkse Vergadering draagt. De datum van deze vergadering dient tenminste drie weken tevoren in het cluborgaan bekend te worden gemaakt.
In de Jaarlijkse Algemene Vergadering komen ondermeer aan de orde:

a. de vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording  bedoeld in artikel 18 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
c. verkiezing van het bestuur;
d. verkiezing van de kascommissie;
e. benoeming commissies als bedoeld in artikel 17 lid 3;
f. voorstellen van het bestuur of de leden, welke voorstellen tegelijk met de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering in het cluborgaan worden gepubliceerd;
g. de vaststelling van de begroting voor het volgend verenigingsjaar.
3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien  stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering, welke de naam Buitengewone Algemene Vergadering draagt, op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, overeenkomstig artikel 24, met inachtneming van de in artikel 24 lid 1 gestelde termijn.

Artikel 20
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle donateurs.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft een stem.
4. Een gewoon lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 21
1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden , door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering maakt de secretaris of, bij diens afwezigheid, een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen. Deze notulen worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Geldigheid Algemene Vergadering

Artikel 22
Een Algemene Vergadering is slechts geldig indien tenminste een vijfde der stemgerechtigde leden de presentielijst hebben getekend. Gaat een Algemene Vergadering wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden niet door dan zal een tweede Algemene Vergadering in elk geval geldig zijn indien hierin niets anders wordt behandeld dan hetgeen op de agenda van de oorspronkelijke vergadering uitdrukkelijk was vermeld. Tussen de tijdstippen van de oorspronkelijke vergadering en de tweede vergadering moeten tenminste veertien dagen liggen.

Besluitvorming Algemene Vergadering

Artikel 23
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien een schriftelijke stemming is verlangd, benoemt de voorzitter een commissie van drie leden als stemopnemers, die er zich van heeft te overtuigen dat het aantal stembiljetten gelijk is aan dat van de aanwezige stemgerechtigde leden, de biljetten opent en de uitslag van de stemming bekend maakt.
5. Wanneer bij verkiezing over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in aanmerking dan komen deze alle in herstemming. Bij zulk een herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembriefjes:

a. andere dan die, welke door of namens de voorzitter van de vereniging zijn uitgereikt;
b. welke zijn ondertekend;
c. waarop bedoelde persoon of zaak niet duidelijk is aangeduid;
d. waarop toevoegingen voorkomen;
e. waarop niet-kandidaat zijnde personen zijn vermeld;
f. welke onleesbaar zijn.

7. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de Algemene Vergadering een schriftelijke stemming nodig achten.
8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
9. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft eenzelfde rechtskracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
10. Zolang in een Algemene Vergadering alle gewone leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of enig daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping Algemene Vergadering

Artikel 24
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 4. De oproeping geschiedt in het cluborgaan. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee weken.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen alsmede de namen der kandidaten voor bestuur en commissies vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 26.

Huishoudelijk reglement

Artikel 25
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene Vergadering, met tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Statuten wijziging

Artikel 26
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet drie vierde van dit aantal tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 27
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Wijziging van de strekking van artikel 4 en/of artikel 5 lid 1 van deze statuten heeft ontbinding van de vereniging tengevolge.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt vereffening door het bestuur.
4. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Medespelers

 • Korfbal is een teamsport en een team vorm je met medespelers en begeleiding;
 • Kritiek leveren kan, maar dan alleen op een opbouwende, positieve manier;
 • Respecteer elkaar, ook als het eens niet meezit.

Tegenstanders

 • Gedraag je, zoals je zou willen dat je tegenstander zich gedraagt ten opzichte van jou;
 • Sport en strijd horen bij elkaar, eerlijke strijd mag!

Scheidsrechters

 • Zonder scheidsrechter is er geen wedstrijd, hij of zij is niet de vijand;
 • Spelers doen vaak meer fout dan de scheidsrechter.

Publiek / Ouders

 • Aanmoedigen? Ja graag! Opjutten? Nee, dank u!
 • Laat iedereen de rol vervullen die tijdens de wedstrijd bij hem of haar hoort.

Accommodatie

 • Gebruik meubilair, materiaal, ruimtes etc waarvoor het bedoeld is;
 • Rommel opruimen? Dat is toch vanzelfsprekend.

Sancties
Indien geconstateerd wordt dat een of meerdere leden afgeweken zijn van bovengenoemde regels, behoud het bestuur zich het recht voor een sanctie op te leggen. De vorm en/of de hoogte van de sanctie is afhankelijk van de aard en omvang van de overtreding, het bestuur zal afhankelijk van de situatie een besluit nemen. Uiteraard zal bij herhaling van overtredingen de sanctie worden verhoogd door het bestuur. In de basis heeft het bestuur vier sancties gedefinieerd, namelijk:

Sanctie 1: waarschuwing
Sanctie 2: officiële waarschuwing
Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd
Sanctie 4: royeren van een lid
 
Alcoholbeleid C.K.V. Rust Roest

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein;
 • Alcoholhoudende drank mag alleen genuttigd worden in de kantine of op het terras;
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:

§   Leiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;

§   Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;

§   Personen jonger dan 18 jaar

 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen of bovenmatig alcohol gebruiken. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren (zoals happy hour) zijn niet toegestaan.
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Boeteregeling bij een gele of rode kaart
In de wedstrijden kan het gebeuren dat er door de scheidsrechter formele waarschuwingen (gele en rode kaarten) aan spelers en coaches worden uitgedeeld. De ontvanger van de formele waarschuwing krijgt hiervan op het eigen adres een brief toegezonden door het KNKV, een afschrift van deze brief gaat ook naar het verenigingssecretariaat van Rust Roest.
Het KNKV brengt de kosten van deze waarschuwingen in rekening bij Rust Roest. De kosten van de boetes zijn echter voor de ontvanger van de waarschuwing.

Richtlijnen drankjes vergaderingen/teambesprekingen
Indien een vergaderingen door een commissie of  werkgroep in ons clubhuis plaatsvindt is het gebruikelijk dat je na of tijdens al dat vergaderen/praten ook wat drinkt. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Tijdens vergaderingen is koffie, thee en water gratis. Alle andere dranken zijn voor eigen rekening.
 • Tijdens teambesprekingen is alleen thee en water gratis. Net als in de rust van een wedstrijd. Alle andere dranken zijn voor eigen rekening.
 • Geef van te voren duidelijk door aan de mensen achter de bar voor welke commissie het is, zodat de kosten op de juiste commissie geboekt worden.

Richtlijnen drankjes trainers/coaches
Voorafgaand of aansluitend aan een training of wedstrijd is een kop koffie, thee of water gratis voor een trainer of coach. Alle andere dranken zijn voor eigen rekening.

Richtlijnen drankjes scheidsrechters
Voor alle KNKV & verenigingscheidsrechters geldt:

 • Bij binnenkomst is een kop koffie, thee of water gratis. Andere dranken zijn voor eigen rekening.
 • In de rust is één consumptie naar keuze gratis.
 • Na de wedstrijd is één consumptie naar keuze gratis.

Gedragscode vrijwilligers van CKV Rust Roest

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten
van onze vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De
gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons vrijwilligerstaken doet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 3 december 2018 vastgesteld door het bestuur van CKV Rust Roest.